Våra stadgar

Stadgar för Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner

 

§1 Namn

Föreningens namn är Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner vilket på engelska översätts till Swedish Women Veterans Association.

 

§2 Organisation

Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner är en intresseorganisation för kvinnor som tjänstgjort i Försvarsmaktens utlandstjänst. Föreningen är rikstäckande med säte i Stockholm. Den består av ett årsmöte som är föreningens högsta beslutande organ.

Föreningen leds av en styrelse som mellan årsmötena leder föreningens arbete. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och minst tre ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet. Övriga ledamöter väljs av årsmötet och styrelsen fördelar därefter styrelseuppdragen. Två revisorer och två i valberedningen väljs av årsmötet. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

 

§3 Medlemskap

Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner är öppen för kvinnliga utlandsveteraner som tjänstgjort i internationell militär tjänst eller beredskap med uppgifter som sanktionerats av världssamfund och/eller den svenska staten. Årsavgift för medlemskap beslutas av årsmötet.

 

Stödmedlem

Företag, föreningar, förbund och organisationer som vill stödja Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner och verka för föreningens syfte och målsättning kan ansöka om stödmedlemskap. Som stödmedlem kan du närvara vid årsmöte men har inte yttrande-, yrkande- eller rösträtt. Som stödmedlem betalas en årsavgift som beslutas av årsmötet.

 

§4 Årets kvinnliga utlandsveteran

Efter förslag från medlem eller styrelseledamot utser styrelsen årets kvinnliga utlandsveteran. Beslutet tillkännages på föreningens årsmöte.

 

§5 Uteslutning

Medlem eller stödmedlem som av uppsåt eller grov oaktsamhet bryter mot föreningens stadgar, värdegrund eller på annat sätt skadar föreningen kan efter styrelsen beslut med omedelbar verkan uteslutas ur föreningen.

 

§6 Värdegrund

Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraners värdegrund vilar på FNs stadgar, internationell rätt, mänskliga rättigheter samt främjar aktivt jämställdhet, jämlikhet och respekt för alla människors lika värde.

 

§7 Målsättning

Syftet med Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraners arbete är att
– Få fler kvinnliga utlandsveteraner att bli aktiva inom veteranrörelsen
– Synliggöra och ge stöd till kvinnliga utlandsveteraner som under sin utlandstjänstgöring utsatts eller idag utsätts för mobbing, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp
– Uppmärksamma Försvarsmakten, politiker och massmedia på de arbetsuppgifter som kvinnliga utlandsveteraner har utfört och utför idag under en utlandsmission
– Samarbeta och utbyta erfarenheter med nationella och internationella föreningar, förbund och organisationer som arbetar för kvinnor som tjänstgjort i militär utlandstjänst.

 

§8 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet hålls varje år, senast den 31 mars. Varje medlem som betalat medlemsavgift senast den 31 december föregående år avseende innevarande år har närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt på årsmötet. Fullmakt är tillåtet men max en fullmakt per närvarande medlem.

Stödmedlem har endast närvarorätt.

Kallelse till årsmötet sker genom information i Sveriges Veteranförbunds medlemstidning, på föreningens hemsida samt i sociala medier senast två månader före årsmötet. Anmälan om deltagande ska ske senast två veckor innan årsmötet. Förslag till styrelse ska vara valberedningen till handa senast en månad innan årsmötet. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på föreningens hemsida två veckor innan årsmötet.

 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
2. Fastställande av röstlängd
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande för årsmötet
5. Val av sekreterare för årsmötet
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
7. Verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av motioner och propositioner
12. Fastställande av verksamhetsplan
13. Fastställande av årsavgift för medlemmar och stödmedlemmar
14. Fastställande av budget
15. Val av styrelseordförande
16. Val av styrelseledamöter
17. Val av revisorer
18. Val av valberedning
19. Årets Kvinnliga Utlandsveteran
19. Övriga frågor

Beslut fattas med enkel majoritet vid öppen eller sluten omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten.

 

§9 Extra årsmöte

Extra årsmöte utlyses då styrelsen så beslutat eller då minst tio procent av föreningens medlemmar begär det eller om revisorerna begär det. Vid extra årsmöte behandlas endast sådana ärenden som föranlett det extra årsmötet.

 

§10 Firmatecknare

Firman tecknas av ordförande eller kassören var för sig.

 

§11 Revision

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Till att granska föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två revisorer. Handlingarna för räkenskapsåret skall vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Revisionsberättelsen skall föreligga senast två veckor före årsmötet.

 

§12 Stadgeändring

Ändring av stadgar skall vara föranledd av förslag från medlem eller styrelsen. För beslut om stadgeändring, som ej avser upplösning av föreningen, fordras att minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigande medlemmarna är eniga om beslut. Beslut om ändring av stadgar måste alltid göras på två ordinarie årsmöten.

 

§13 Upplösning

Förslag om upplösning av föreningen skall underställas ordinarie årsmöte via motion från medlem eller proposition från styrelsen. För beslut om upplösning krävs att fyra femtedelar av de röstberättigade vid årsmötet är eniga om beslutet och att ett extra årsmöte, som sammankallas tidigast två månader efter det första beslutet, ännu en gång beslutar om upplösning av föreningen. Även detta beslut skall fattas med samma majoritet som föreskrivits för den första röstningen.

Efter upplösning skall föreningens ekonomiska tillgångar tillfalla Sveriges Veteranförbund Gula Bandet.