Våra stadgar

Stadgar för Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner

Stadgar antagna 200714. Stadgar reviderade vid årsmöte 230208 och extra årsmöte 230208

 

§1 Namn
Föreningens namn är Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner (SKUV) vilket på engelska översätts till Swedish Women Veterans Association (SWVA).

§2 Organisation
Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner är en intresseorganisation för kvinnor som tjänstgjort i Försvarsmaktens utlandstjänst. Föreningen är rikstäckande med säte i Stockholm. Organisationsnumret är 802531-5568.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Mellan årsmötena leds föreningen av en styrelse som består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga ledamöter. Årsmötet väljer ordförande och övriga ledamöter på ett år. Styrelsen fördelar därefter styrelseuppdragen. För styrelsebeslut krävs att minst ordförande/vice ordförande, kassör, sekreterare och två ledamöter är närvarande. Två revisorer och två i valberedningen väljs av årsmötet. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§3 Medlemskap
Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner är öppen för kvinnliga utlandsveteraner som tjänstgjort i internationell militär tjänst eller beredskap med uppgifter som sanktionerats av världssamfund och/eller den svenska staten. Ansökan om medlemskap beviljas när medlemsavgiften är betald. Medlemsavgiften beslutas av årsmötet. Medlemsavgift som betalas från och med den 1 november gäller även för nästkommande år.

Stödmedlem
Var och en, utlandsveteran, civil veteran, anhörig eller privatperson, som vill stödja Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner och verka för föreningens syfte och målsättning kan ansöka om stödmedlemskap. Som stödmedlem kan du närvara vid årsmöte men har inte yttrande-, yrkande- eller rösträtt. Som stödmedlem betalas en medlemsavgift som beslutas av årsmötet.

Vi välkomnar även företag och organisationer som vill stödja vår verksamhet.

§4 Årets kvinnliga utlandsveteran
Efter förslag från medlem eller styrelseledamot utser styrelsen årets kvinnliga utlandsveteran. Beslutet tillkännages på föreningens årsmöte.

§5 Uteslutning
Medlem eller stödmedlem som av uppsåt eller grov oaktsamhet bryter mot föreningens stadgar, värdegrund eller på annat sätt skadar föreningen kan efter styrelsen beslut med omedelbar verkan uteslutas ur föreningen.

§6 Värdegrund
Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraners värdegrund vilar på FN:s stadgar, internationell rätt, mänskliga rättigheter samt främjar aktivt jämställdhet, jämlikhet och respekt för alla människors lika värde.

§7 Målsättning
Syftet med Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraners arbete är att

  • Bevaka myndigheternas arbete med veteranfrågor utifrån ett genderperspektiv
  • Få fler kvinnliga utlandsveteraner att bli aktiva inom veteranrörelsen
  • Synliggöra och ge stöd till kvinnliga utlandsveteraner som under sin utlandstjänstgöring utsatts eller idag utsätts för mobbing, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp
  • Uppmärksamma Försvarsmakten, politiker och massmedia på de arbetsuppgifter som kvinnliga utlandsveteraner har utfört och utför idag under en utlandsmission
  • Samarbeta och utbyta erfarenheter med nationella och internationella föreningar, förbund och organisationer som arbetar för kvinnor som tjänstgjort i militär utlandstjänst

§8 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet hålls varje år, senast den 31 mars. Varje medlem som betalat medlemsavgift (har tagit bort text) har närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt på årsmötet. Fullmakt är tillåtet men max en fullmakt per närvarande medlem.

Kallelse till årsmötet sker via medlemsutskick i e-post, på föreningens hemsida samt i sociala medier senast två månader före årsmötet. Anmälan om deltagande ska ske senast två veckor innan årsmötet. Förslag till styrelse ska vara valberedningen till handa senast en månad innan årsmötet. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. Årsmöteshandlingarna skickas via e-post till medlemmar och stödmedlemmar två veckor innan årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
2. Fastställande av röstlängd
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande för årsmötet
5. Val av sekreterare för årsmötet
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
7. Verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av motioner och propositioner
12. Fastställande av verksamhetsplan
13. Fastställande av årsavgift för medlemmar och stödmedlemmar
14. Fastställande av budget
15. Val av styrelseordförande
16. Val av styrelseledamöter
17. Val av revisorer
18. Val av valberedning
19. Årets Kvinnliga Utlandsveteran
19. Övriga frågor

Beslut fattas med enkel majoritet vid öppen eller sluten omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten.

§9 Extra årsmöte
Extra årsmöte utlyses då styrelsen så beslutat eller då minst tio procent av föreningens medlemmar begär det eller om revisorerna begär det. Vid extra årsmöte behandlas endast sådana ärenden som föranlett det extra årsmötet.

§10 Firmatecknare
Firman tecknas av ordförande eller kassören var för sig.

§11 Revision
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Till att granska föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två revisorer. Handlingarna för räkenskapsåret skall vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Revisionsberättelsen skall föreligga senast två veckor före årsmötet.

§12 Stadgeändring
Ändring av stadgar skall vara föranledd av förslag från medlem eller styrelsen. För beslut om stadgeändring, som ej avser upplösning av föreningen, fordras att minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigande medlemmarna är eniga om beslut. Beslut om ändring av stadgar måste alltid göras på ett ordinarie årsmöte samt ett extra årsmöte.

§13 Upplösning
Förslag om upplösning av föreningen skall underställas ordinarie årsmöte via motion från medlem eller proposition från styrelsen. För beslut om upplösning krävs att fyra femtedelar av de röstberättigade vid årsmötet är eniga om beslutet och att ett extra årsmöte, som sammankallas tidigast två månader efter det första beslutet, ännu en gång beslutar om upplösning av föreningen. Även detta beslut skall fattas med samma majoritet som föreskrivits för den första röstningen.

Efter upplösning skall föreningens ekonomiska tillgångar tillfalla organisation efter förslag från styrelsen.