Hantering av personliga uppgifter

1. Inledning 

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Allt om lagstiftningen finns att läsa på https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/

 
2. Personuppgiftsansvarig 

Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner (org nr 802531-5568) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster. Du kan nå oss på info@skuv.se 

 
3. När samlar vi in dina personuppgifter? 
  • När du blir medlem i Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner
  • När du ger en gåva till Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner 
  • Sammanställning av statistik och uppföljning 
  • Besök på vår hemsida 
  • Publicering av material på hemsida och sociala medier 
  • När du anmäler dig till årsmöte, träff eller evenemang anordnat av Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner
4. Vilka uppgifter samlar vi in? 

För att Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. 

Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner behandlar personuppgifter för att administrera löpande evenemang som t ex årsmötet och andra föreningsaktiviteter, kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information om medlemsnyheter m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och andra avgifter m.m.). 

De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är information om namn, födelsenummer (ÅÅMMDD) och kontaktuppgifter som adress, mobilnummer och e-postadress samt vilka utlandsmissioner som du har deltagit i. När du blir medlem eller skänker en gåva kan vi också komma att behandla ditt telefonnummer och information om transaktionen (belopp, tid, typ av transaktion). Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Dina personuppgifter kan komma att sparas i upp till 48 månader efter vi tagit del av dem. Efter avslutat medlemskap sparas dina uppgifter i 24 månader.

 
5. Vad använder vi uppgifterna till? 

När du blir medlem, ger en gåva, eller nyhetsbrev via vår webbplats eller kontaktar oss via telefon och mejl kommer vi att registrera dina personuppgifter i vår databas. De personuppgifter som du lämnar använder vi för att administrera beställda tjänster och produkter och för att föra egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål, uppföljning och utveckling av Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraners verksamhet, för att bevaka vår rätt, samt, vad gäller transaktioner, för att i marknadsföringssyfte analysera de gåvor du ger. 

 
5.1. Vem lämnar vi ut uppgifterna till? 

Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraners räkning, exempelvis tryckeri och samarbetspartners. Det är dock alltid Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner som ansvarar för behandlingen. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraners rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem. Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraners uppgifter kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. 

 
 
5.2. Tredje land 

Om Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. 

 
6. Länkar till externa webbplatser 

Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraners webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner. Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

 
7. Förändringar av integritetspolicyn 

Om denna integritetspolicy ändras kommer Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner att publicera den justerade integritetspolicyn på www.skuv.se med information om när ändringarna träder i kraft. Om Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på www.skuv.se

 
8. Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter 

I och med att du lämnar uppgifter till Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner ger du din tillåtelse till att Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är medlem eller kund hos oss. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. 

 
9. Dina rättigheter och val 

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss via e-post info@skuv.se. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner eller så kan du höra av dig till datainspektionen. 

 
10. Rätt att begära information och rättelser 

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner behandlar om dig och i vilket syfte. Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på info@skuv.se om du vill veta mer om hur Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner behandlar dina personuppgifter. 

 
11. Kontaktinformation till Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner

Har du frågor om Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på info@skuv.se.

 
12. Säkerhet 

Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.